Általános közzétételi lista

Közérdekű adatok, információk
Legutóbbi módosítás: 2023.02.28

http://kozadat.hu/kereso/

http://www.kozadattar.hu/ismerteto

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. Szervezeti, személyzeti adatok

  Adat Frissítés Megőrzés
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei: Bajai Szent Rókus Kórház
Székhely: 6500 Baja, Rókus utca 10.
Telefon: +36 79/422 233; Fax: +36 79/425 575
E-mail: titkarsag@bajakorhaz.hu
Honlap: www.bajakorhaz.hu
.
A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
SZMSZ teljes szövege
Alapító okirat
A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)
Igazgatás
Telefonkönyv
Fekvőbeteg osztályok
Járóbeteg ellátás
A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
4. Ügyfélkapcsolati vezető nincs az Intézményben, központi ügyintézés a Főigazgatói Titkárságon keresztül történik, elérhetőségek: +36 79/423 373; Fax: +36 79/425 575, titkarsag @ bajakorhaz.hu
Nem releváns
A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége
Nem releváns
A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai
Nem releváns
A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont] neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
Nem releváns
A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai
Nem releváns, az Intézményben nincs közalapítvány
A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége
Nem releváns
A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
11. Irányító szerv:
Belügyminisztérium
1051 Budapest, József Attila u. 2-4.
Postai cím: 1903 Budapest, Pf.: 314.
Telefonszám: +36-1-441-1000
E-mail: ugyfelszolgalat@bm.gov.hu
Ügyfélszolgálati telefon (nonstop): 1818; Külföldről: +36 (1) 550-1858
https://kormany.hu/belugyminiszterium

Fenntartó:
Országos Kórházi Főigazgatóság
1125 Budapest, Diós árok 3.
Postai címe: 1525 Budapest 114. P.O.B. 32.
Tel.: (+36 1) 356-1522
Telefaxszáma: (+361) 375-7253
E-mail: okfo@okfo.gov.hu
https://okfo.gov.hu/elerhetoseg
www.okfo.gov.hu


Előzmény:

Irányító szerv:
Belügyminisztérium
1051 Budapest, József Attila u. 2-4.
Telefonszám: +36-1-441-1000
E-mail: ugyfelszolgalat@bm.gov.hu

Fenntartó:
Országos Kórházi Főigazgatóság
1125 Budapest, Diós árok 3.
www.okfo.gov.hu
E-mail: okfo@okfo.gov.hu
Tel.: (+361) 356-1522
A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 AdatFrissítésMegőrzés
1.A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege
Az intézmény feladatát, hatáskörét, alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok
SZMSZ szerinti szervezeti felépítés, organogram
SZMSZ teljes szövege
Adatvédelmi szabályzat (előző)
IBSZ (előző)
A változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
2.Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven
Nem releváns
NegyedéventeAz előző állapot törlendő
3.A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
Nem releváns
NegyedéventeAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
4.Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
Nem releváns
A változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendő
5.A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
Fekvőbeteg osztályok
Járóbeteg ellátás
Beutalási szabályzat (előző)
Térítési szabályzat (előző)
A változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
6.A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
Adatvédelmi szabályzat (előző)
IBSZ (előző)
Adatbázisok
Térítési szabályzat
Indikátorrendszer
A változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
7.A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke
Nem releváns
NegyedéventeAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
8.A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
Nem releváns
A változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
9.Az e törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
Nem releváns
Törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
10.A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
Hírek, információk
FolyamatosanLegalább 1 évig archívumban tartásával
11.A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
Fejlesztések
képzések
Állásajánlatok
FolyamatosanAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
12.A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
Külső intézkedésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása (előző)
A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanulAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
13.A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
Közérdekű adatok szabályzata
Adatvédelmi tisztviselő neve,
Dr. Nemes Ferenc
Elérhetősége:6500 Baja Rókus u. 10
Telefon: +36 79 422 233 , +36 20 330 1100
e-mail: nemesf@bajakorhaz.hu
NegyedéventeAz előző állapot törlendő
14.A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
Indikátorrendszer
III né (előző)
Éves beruházásstatisztikai jelentés
NegyedéventeAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
15.A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
Adatszolgáltatás
III né (előző)
NegyedéventeAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
16.Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
Nem releváns .
NegyedéventeAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
17.A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
Nem releváns
A változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
18.A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi listaA változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendő
19.A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,
a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével
Nem releváns
A változásokat követő 15 napon belülAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
20.A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata
Nem releváns
A változásokat követő 15 napon belülAz előző állapot törlendő
21.A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen
Nem releváns
A változásokat követő 15 napon belülAz előző állapot törlendő
22.A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
Nem releváns
A változásokat követő 15 napon belülAz előző állapot törlendő
23.A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése
Nem releváns
A változásokat követő 15 napon belülAz előző állapot törlendő
24.A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege
Nem releváns
A változásokat követő 15 napon belülAz előző állapot törlendő
25.A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére Nem relevánsA változásokat követő 15 napon belülAz előző állapot törlendő


III. Gazdálkodási adatok

  Adat Frissítés Megőrzés
1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója
Költségvetés
A változásokat követően azonnal A közzétételt követő 10 évig
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
Létszám funkciócsoportonként
Költségvetés
Negyedévente A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig A közzétételt követő 5 évig
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama
Szállítási szerződések
5mFt-ot elérő vagy azt meghaladó szerződések: 2021 , 2022, 2023
https://kif.gov.hu/adatszolgaltatasok
A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
Nem releváns
Negyedévente A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések. Negyedévente A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
EFOP-1.8.21 – Vállalkozási szerződés – Creatum Kft.
EFOP-1.8.21 – Vállalkozási szerződés 1. sz. mód. – Creatum Kft.
EFOP-2.2.19 – Vállalkozási szerződés – Creatum Kft.
EFOP-2.2.19 – Megbízási szerződés – Vital Management Kft.
Fejlesztések
Szerződések projektek
Negyedévente Legalább 1 évig archívumban tartásával
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)
Közbeszerzések
Negyedévente Legalább 1 évig archívumban tartásával

2011. évi CXII. törvény 1. melléklet

18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 1. melléklet


Épületenergetikai korszerűsítés

 • AF – Épületenergetikai korszerűsítés KEHOP 5.2.10: pdf
 • AD – 1 – Általános – Bajai Kórház – Építés: pdf
 • AD – 2 – Műszaki leírás – Bajai Kórház – Építés_12 orvosszálló: pdf
 • AD – 2 – Műszaki leírás – Bajai Kórház – Építés_24 orvosszálló: pdf
 • AD – 2.1. – Árazatlan költségvetés – Bajai Kórház – Építés_12 orvosszálló: docpdf
 • AD – 2.2. – Árazatlan költségvetés – Bajai Kórház – Építés_24 orvosszálló: docpdf
 • AD – 3 – Szerződés: pdf
 • AD – 4 – Nyilatkozatminták: docpdf
 • AF – Napelemek KEHOP 5.2.10: pdf
 • AD – 1 – Általános – Napelemek KEHOP 5.2.10.: pdf
 • AD – 2 – Műszaki leírás – Napelemek – 12-es e´pu¨let_Terv: pdf
 • AD – 2 – Műszaki leírás – Napelemek – 24-es e´pu¨let_Terv: pdf
 • AD – 2 – Műszaki leírás – Napelemek Általános: pdf
 • AD – 2.1. – Árazatlan költségvetés – Bajai Kórház – Napelemek – 1db 10 k… : pdfxls
 • AD – 2.2. – Árazatlan költségvetés – Bajai Kórház – Napelemek – 1db 23 k… : pdfxls
 • AD – 3 – Szerződés – Napelemek: pdf
 • AD – 4 – Nyilatkozatminták – Napelemek: docpdf

Költségvetés:

Közbeszerzés:

Összegezés:

Ajánlat kérések:

Tájékoztatók:

Szállítási szerződések:

2023

2022

2021

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

 • UVEK Kft (vesekőzúzó eü. szolgáltatás)

2010

2009

Előzetes vitarendezés:

Beruházási szerződések:

Éves statisztikai összegzés