Archive for the ‘Egyéb kategória’ Category

❗️Látogatási idő hosszabbítás!❗️

Posted on: július 13th, 2024 by Szabó Péter No Comments

Kedves Lakosok!

A hőségre való tekintettel a Bajai Szent Rókus Kórházban a harmadfokú hőségriadó időtartamára a beteg látogatási időt 16:00-19:00h-ig módosítjuk.

 

Bérleti szerződés tervezet

Posted on: július 12th, 2024 by Szabó Péter No Comments


Bérleti szerződés
Amely létrejött egyrészről
Bajai Szent Rókus Kórház (6500. Baja Rókus u. 10.) Képviseli: Dr. Tóth Gábor PhD
főigazgató, mint bérbeadó – a továbbiakban: Bérbeadó -,
másrészről
……………………. (……………………., adószám: ………….. cg. ……………..) képviseli:
…………………., mint bérlő – a továbbiakban: Bérlő között alulírott helyen és időpontban a
következő feltételekkel.


Preambulum


Szerződő felek megállapítják, hogy közöttük a Magyar Állam tulajdonában, az Országos Kórházi
Főigazgatóság (továbbiakban OKFŐ) tulajdonosi joggyakorlásában álló, a Kórház, mint állami
költségvetési szerv vagyonkezelésében levő az ingatlan-nyilvántartásban Baja belterület, 3509
helyrajzi szám alatt foglalt, természetben a 6500 Baja, Rókus utca 10. szám alatt elhelyezkedő,
egészségügyi intézmény, kórházként nyilvántartott ingatlan bejáratánál elhelyezkedő 42,9 m2
alapterületű üzlethelyiség tekintetében, valamint a 6500 Baja, Rókus u. 10. szám és a Pokorny u.
sarkán, a Kórház területén elhelyezkedő mintegy 14 m2, nem lakás céljára szolgáló építményre 2
éves időtartamra vonatkozóan bérleti szerződés jött létre. Ennek érdekébe lebonyolított pályázati
eljárás nyertese, a Bérlő, mint a legkedvezőbb ajánlatevő.
A felek egybehangzó kívánalma és akarata, hogy a szerződés időtartama alatt, a bérleti
jogviszony, a pályázati felhívásban meghatározottnak mindenben megfelelően valósuljon meg,
melynek során a bérbeadót a szerződés szerinti megfelelő bérleti díj illeti meg, a bérlő pedig a
szerződés keretein belül a bérleményt megfelelően hasznosíthatja.
A fentiek alapján – figyelemmel a pályázati felhívás előírásaira, dokumentumaira a felek az
alábbi szerződést kötik meg:


1./ Bérbeadó vagyonkezelésében van, az OKFŐ fenntartásában levő, az ingatlan-nyilvántartásban
a 3509 hrsz alatt foglalt, a valóságban 6500 Baja Rókus u. 10. szám alatt elhelyezkedő,
egészségügyi intézmény, Kórházként nyilvántartott belterületi ingatlan.


2./ Bérbeadó az 1./ pontban részletesen meghatározott ingatlanból, a Kórház Rókus utcai
bejáratánál elhelyezkedő, a bejáratától balra, a kórházi intézmény területétől elhatárolva, attól
kívülről megközelíthetően, 42,9 m2 ingatlanrészt, nem lakás céljára szolgáló helyiségét és a
Rókus u. 10. szám és a Pokorny u. sarkán, a Kórház területén elhelyezkedő mintegy 14 m2, nem
lakás céljára szolgáló építményt, továbbiakban bérleményt a jelen szerződéssel, kizárólag a jelen
szerződésben meghatározott tevékenység folytatására, határozott időtartamra bérbe adja, a
Bérlő pedig azt megtekintett, ismert állapotban bérbe veszi. Bérbeadó jelen szerződés aláírásával
illetve külön nyilatkozatban is, hozzájárul hogy bérlő a bérleményt telephelyként a cégbíróságnál
bejegyeztesse.


3.) A bérlemény bérleti díját a Szerződő Felek – figyelemmel a versenytárgyaláson ajánlott
legmagasabb összegre havi ……………,- Ft-ban, azaz százötven ezer forintban állapítják meg,
mely a rezsi költségeket nem tartalmazza. A bérleti díjat a Bérlő havonta előre esedékesen,
minden tárgy hónap legkésőbb 15. napjáig bezáróan, átutalással kötelese megfizetni a Bérbeadó
Magyar Államkincstárnál vezetett 10025004-00324144-00000000 számú számlaszámára. Első havi
bérleti díj megfizetésének határideje 2024…………………. napja.


4./ A Felek megállapodnak abban, hogy a bérleti jogviszony létrejöttétől kezdődően a Bérlő viseli
a bérlemény közüzemi (pl. gáz, víz, villany), valamint egyéb szolgáltatók (pl. telefon) díjait
illetve költségeit, azaz a rezsi költségeket. A rezsi költségek megfizetése akként történik, földgáz
szolgáltatásra vonatkozóan a Bérlőnek külön megállapodást kell kötnie az illetékes szolgáltatóval
és a szolgáltató által kiállított számlákat a szolgáltató által előírt fizetési határidőben a
szolgáltatók felé köteles megfizeti. A víz és a villany díjait, költségeit a kórház továbbszámlázza
piaci áron a Bérlő részére, melyet a bérlő köteles befizetni a kórház pénztárába vagy a kórház
számlájára.
A Bérbeadó a Bérlő számára telefon mellékállomás használatot biztosít. Ezek költségeit a Bérlő
viseli a Bérbeadó által kiállított számla alapján.


A rágcsálóirtás a Kórház teljes területén –beleértve a jelen bérleményt is–, a Bérbeadó feladata.


5./ A szerződő felek a jelen bérleti szerződést határozott időre kötik, melynek kezdő napja 2024.
………………… napja. A bérleti szerződés megszűnésének napja 2026………………. napja.
Amennyiben a kórház tulajdonosi jogait gyakorló OKFŐ döntése vagy jogszabály rendelkezése
alapján a szerződés megszüntetését kezdeményezi, úgy a vállalkozónak címzett tájékoztatás
megküldésével, az abban foglaltak szerinti időben minden további feltételek nélkül megszűnik.


6/ Külön birtokbaadási cselekményre nincs szükség, mert a helyiség már birtokban van. A Bérlő
a szerződés fennállása alatt kizárólag a nyertes pályázatban részletezett tevékenység, azaz
……………………………………………………………… céljára használni. A bérlő jogosult a
bérleményt az e pontban meghatározott kereskedelmi tevékenység folytatása érdekében, az ahhoz
szükséges felszerelési tárgyakkal berendezni.
A Bérbeadó hozzájárul ahhoz, hogy a Bérlő méretvételi tevékenységet a kórház, illetve a
szakrendelő „kezelő”, illetve „gipszelő” helyiségeiben is végezhesse csak előre egyeztetett
időpontban és csak mozgásukban jelentősen korlátozott személyek esetében oly módon, hogy
tevékenységével a kórház dolgozóinak betegellátó munkáját ne zavarja.


Bérlő jogosult önmagát, (a céget,) és tevékenységi körét a Bérbeadóval egyeztetten a kórház,
területén az erre kijelölt helyen (pl. faliújság) hirdetni. (reklámtábla, matrica, plakát stb.)


A Felek rögzítik, hogy a bérlemény valamint annak minden alkotórésze, tartozéka egyébként a
rendeltetésszerű használatra alkalmas.


7./ Bérlő a bérleményt albérletbe nem adhatja. A bérlemény használatát másnak át nem adhatja,
használatát másnak nem biztosíthatja. A Bérlő a bérleményben átalakítást korszerűsítést felújítást
csak a Bérbeadóval kötött külön megállapodás alapján és a Bérbeadó kifejezett engedélyével
végezhet.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a bérleti jogviszony megszűnését követően Bérlő
jogosult mindazon berendezés és felszerelési tárgyakat elvinni melyek nem képezik a bérlemény
elválaszthatatlan alkotórészét és tartozékát és a bérlemény állag sérelme nélkül elvihető. Ilyennek
tekintik felek különösen a klímaberendezést, riasztóberendezést stb.


8./ A Felek rögzítik, hogy a bérlemény valamint annak minden alkotórésze, tartozéka egyébként a
rendeltetésszerű használatra alkalmas.
9./ A Bérlő köteles saját költségére gondoskodni
a.) a helyiséghez tartozó üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, védő(elő-)tető, ernyős
szerkezet, biztonsági berendezések karbantartásáról;
b.) a helyiségben folytatott tevékenység körében felmerülő felújításról, pótlásról, illetőleg
cseréről;
c.) az épület olyan központi berendezéseinek karbantartásáról, szükség szerint felújításáról,
cseréjéről, amelyeket a bérlő kizárólagosan használ, illetőleg tart üzemben;
d.) az épület, továbbá a közös használatra szolgáló helyiségek és területek tisztántartásáról,
megvilágításáról, továbbá a bérlő tevékenységével összefüggő szemét, hulladék elszállításáról.
e.) elektromos, gáz, vízvezetéknek és érintésvédelmi rendszerének a bérleményben levő
fogyasztásmérőtől, illetőleg a biztosító táblától kezdődő szakaszán keletkezett hibák javításáról,
szükség szerinti cseréjéről, a kapcsolók és csatlakozó aljak karbantartásáról, szükség szerinti
javításáról, cseréjéről.
A Bérlő köteles helytállni az épületben, a berendezéseiben, felszerelésiben a bérleményben saját
maga vagy tevékenységével összefüggésbe harmadik személy magatartása folytán keletkezett
hibák kijavítására illetőleg az okozott kár megtérítésére.


10./ A bérbeadó köteles saját költségére gondoskodni:
a, az épület karbantartásáról,
b) az épület azon központi berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról, amelyet nem a bérlő
használ kizárólagosan;
c) a közös használatra szolgáló helyiségek állagában, továbbá e helyiségek berendezéseiben
keletkezett hibák megszüntetéséről.


11./ Bérlő köteles a bérleményt rendeltetésszerűen használni, annak állagát megóvni, ideértve a
bérlemény alkotórészeit, tartozékait, felszereléseit, az épület központi berendezéseit és a közös
használatra szolgáló helyiségeket is. Bérlő az épület olyan hibáiért, amelyek rendeltetésszerű
használat mellett jelentkeznek (pl. csőtörés, beázás, falak repedése stb,), nem tartozik
felelősséggel.


12./ A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Bérbeadó a jogosult a jelen szerződést
felmondani amennyiben:
a.) Bérlő a bérleti díjat a fizetésre megállapított időpontig nem fizeti meg;
b) Bérlő a szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges kötelezettségeiket nem
teljesíti, különösen a 4./,7./ pontban foglalt bérlői kötelezettségeket;
c) a Bérlő a Bérbeadóval illetve a Bérbeadó tevékenységére figyelemmel a betegellátás során
érintett személyekkel szemben botrányos, tűrhetetlen magatartást tanúsít;
d) a Bérlő saját maga vagy tevékenységével összefüggésbe harmadik személy a bérleményt, a
közös használatra szolgáló helyiséget, területet, a bérlemény alkotórészeit, tartozékait,
berendezéseit rongálják vagy a rendeltetésükkel ellentétesen használják;
e)ha a Bérlő a bérleményt hozzájárulás nélkül, a jelen szerződésben foglaltaktól eltérően
használja, hasznosítja,
f)) ha a Bérlő a bérleményt hozzájárulás nélkül, vagy az abban foglaltaktól eltérően albérletbe
adja,
g) Bérlő a Bérbeadó karbantartásával, stb kapcsolatos munkák elvégzését akadályozza.


13.1./ Ha a Bérlő a bérfizetésre megállapított időpontig a bérleti díjat nem fizeti meg, a Bérbeadó
köteles a Bérlőt — a következményekre figyelmeztetéssel — a teljesítésre írásban felszólítani. Ha
a Bérlő a felszólításnak nyolc napon belül nem tesz eleget, a Bérbeadó további nyolc napon belül
írásban felmondással élhet.
13.2./Ha a Bérlő a szerződésben vállalt, vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges kötelezettségét
a Bérbeadó által írásban megjelölt határidőben nem teljesíti, a bérbeadó a határidőt követő tizenöt
napon belül írásban felmondással élhet.
13.3./ Ha a Bérlő vagy tevékenységével összefüggésbe harmadik személy magatartása szolgál a
felmondás alapjául, a Bérbeadó köteles a Bérlőt — a következményekre figyelmeztetéssel — a
magatartás megszüntetésére vagy megismétlésétől való tartózkodásra a tudomására jutástól
számított nyolc napon belül írásban felszólítani. A felmondást az alapjául szolgáló magatartás
folytatásától vagy megismétlésétől számított nyolc napon belül írásban kell közölni.
13.4./ A felmondást nem kell előzetes felszólításnak megelőznie, ha a kifogásolt magatartás olyan
súlyos, hogy a bérbeadótól a szerződés fenntartását nem lehet elvárni. A felmondást a tudomásra
jutástól számított nyolc napon belül írásban kell közölni.
13.5./ A felmondás a 12.1./ és 12.2./ pontjainak esetében az elmulasztott határnapot követő
hónap, a 12.3./ és 12.4./ pontjainak esetében a hónap utolsó napjára szólhat. A felmondási idő
nem lehet rövidebb tizenöt napnál.


14./ A jelen szerződés és egyben a Bérlő bérleti joga 11./ pontjában felsoroltakon túl – a
határozott időre köttetett jellege miatt – a szerződésben meghatározott idő elteltével szűnik meg.


15./ A bérleti jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén, a Bérlő köteles a bérleményt,
a bérlemény alkotórészeit, tartozékait a rendeltetésszerű használatra alkalmasan, az eredeti
állapotnak megfelelően, kifogástalanul kitakarítva, kifestve, kiürített tiszta állapotban, minden
további feltétel nélkül a Bérbeadónak visszaadni.
Továbbá a Bérlő köteles a rendeltetésszerű használat körét meghaladóan a bérleményben a Bérlő,
vagy tevékenységével összefüggésbe harmadik személy hibájából bekövetkező mindennemű kárt,
meghibásodást megtéríteni, vagy a Bérbeadó választása szerint kijavítani. A bérleti jogviszony
bármely okból történő megszűnése esetén a Bérlő más helyiség biztosításra nem támaszthat
igényt a Bérbeadó felé. A bérlemény Bérbeadó részére történő birtokba adását, a szerződés
felmondásának el nem fogadása, illetve a szerződés megszűnésének esetén sem tagadhatja meg a
Bérlő, és azt nem is hátráltathatja.
A Bérlő a szerződés lejártát követően a közműszolgáltató felé köteles lemondani a szolgáltatást.

16./ A Bérlő köteles a jelen szerződés tárgyát képező ingatlant a jó gazda gondosságával
használni, kezelni, az ingatlant megóvni, az ingatlanban általa vagy tevékenységével
összefüggésbe harmadik személy által keletkezett valamennyi károsodást helyreállítani.


17./ Bérbeadó szavatol azért, hogy a bérlet tárgya rendeltetésszerű használatra alkalmas,
úgyszintén azért is, hogy harmadik személynek nincs olyan joga a bérlet tárgyán, amely a Bérlőt
a használatban korlátozná, vagy akadályozná.


18./ A Bérbeadó jogosult minden hónapban a bérleményt valamint annak alkotórészeit,
tartozékait ellenőrizni.


19./ Szerző felek a Bérlő részére előbérleti jogot alapítanak, melyet Bérlő az alábbiak szerint
gyakorolhat.


20./ Bérbe adó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen bérleti jogviszony időtartama alatt, a
Kórház területén a bérlővel azonos tevékenységet folytató más vállalkozó működését nem
engedélyezi.


21./ A hasznosítási jogviszony lejáratát követően, amennyiben a Bérlő a haszonba adott területet
jogcím nélkül továbbra is birtokában tartja, a Bérlő a Bérbeadónak időarányosan legalább a
korábbi díj kétszeres összegének megfelelő díjat köteles fizetni.


22./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jogvita esetén alávetik magukat értékhatártól
függően a Bajai Járásbíróság illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességének.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a 2013. évi V. törvény az irányadó.
A jelen szerződés mellékletét képezi a pályázati felhívás, a bérlő pályázati anyaga.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jogvita esetén, a Pp-ben meghatározott értékhatártól
függően alávetik magukat a Bajai Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos
illetékességének.


A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a 2013. évi V. törvény és az egyéb
vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. A jelen szerződés mellékletét képezi a
pályázati felhívás anyaga. A jelen szerződést Szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag elolvasás és értelmezés után írták alá.


Baja, 2024…………..…..
___________________________ ____________________________
Bérbeadó Bérlő
Előttünk, mint tanúk előtt:
1./Név_________________________ 2./Név____________________________
Lakhely_________________________ Lakhely__________________________
Szigszám:________________________ Szigszám:_________________________

Pályázati felhívás és bérleti szerződés tervezet

Posted on: július 12th, 2024 by Szabó Péter No Comments

Pályázati Hirdetmény

A Bajai Szent Rókus Kórház pályázat útján, 2 éves időtartamra, bérleti jogviszony keretében,
hasznosítani kívánja a Rókus utcai bejáratánál elhelyezkedő 42,9 m2, nem lakás céljára
szolgáló helyiségét, valamint a Rókus u. 10. szám és a Pokorny u. sarkán, a Kórház területén
elhelyezkedő mintegy 14 m2, nem lakás céljára szolgáló építményt.


A pályázat feltételei:
I./ Pályázó lehet: természetes személy, jogi személy.
A pályázó a bérleményt gazdasági, vállalkozási tevékenysége körében, non profit szervezet
(alapítvány, egyesület, közhasznú szervezet) a létesítő okiratában igazolt céljai körében,
kizárólag a hirdetményben meghatározottak szerint, kizárólag a betegellátó tevékenységhez
igazodó, a kórház területén, a pályázati hirdetményben előírt és a Bajai Szent Rókus Kórház
elfogadott nyertes pályázatban meghatározott tevékenység gyakorlására használhatja.


II./ Nem lehet pályázó (kizáró okok):
– végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági
végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy
ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki
személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
– tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
– gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben
megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól
nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható
büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés g) pontja alapján
a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő
tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta.
– egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének -a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország
jogszabályai alapján -nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott


– Nem lehet pályázó (kizáró ok): Mérleg szerinti eredménye a pályázatot megindító felhívás
átvételét megelőző utolsó 2 üzleti év bármelyik évében negatív volt. Ha a pályázó az előző,
fenti bekezdés szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az
időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a pályázat tárgyából származó
árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az Ajánlatkérő ebben az esetben a pályázó
alkalmasságát megállapítja, ha működésének ideje alatt (működés kezdetétől az ajánlattételi
határidő lejártáig) a pályázat tárgya szerinti (büfé jellegű szolgáltatás) – általános forgalmi adó
nélkül számított – árbevétele eléri összesen a 2.000.000.- HUF, azaz kettőmillió forint
összeget.


Egyéb feltételek:
-A pályázónak a létesítését, működését, továbbá, hogy nem áll kizáró okok hatálya alatt, 30
napnál nem régebbi, eredeti vagy egyszerű másolatban, bíróság, hatóság nyilvántartásának
kivonatával, létesítő okirattal (cég esetében cégkivonat, egyéni vállalkozó esetében erkölcsi
bizonyítvány, bírósági nyilvántartásba vétel, hatósági igazolás, NAV igazolása, nyilatkozat,
stb.) igazolnia kell.
Az ajánlatkérő a cégkivonat hitelességéről, valódi tartalmáról meggyőződik elektronikus
online rendszeren keresztül.
– a pályázó nem rendelkezik pályázatot megindító felhívás átvételét megelőző utolsó 2 üzleti
év bármelyik évében a pályázat tárgya szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított –
2.000.000.- HUF, azaz kettőmillió forint árbevétellel.


– A pályázóknak az ajánlatához csatolnia kell a pályázati hirdetmény átvételét megelőző
utolsó 2 üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti éves
beszámolóját egyszerű másolatban. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a
céginformációs szolgálat (https://e-beszamolo.im.gov.hu) honlapján megismerhető, erről
szóló nyilatkozatát.


– A pályázónak nyilatkoznia kell továbbá, hogy kizáró okot eredményező körülmény
vizsgálatára vonatkozó eljárás vele szemben nincs folyamatban. A pályázónak az e
bekezdésben, valamint az ajánlati hirdetményben előírtakat eredeti okirattal vagy egyszerű
másolatban kell igazolnia.


– A pályázónak a pályázó képviseletére jogosított személy aláírás mintáját eredeti vagy
egyszerű másolatban csatolnia kell az ajánlathoz.


– A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a bérleményt helyszínen megtekintette, a helyiség
adottságait, műszaki sajátosságait stb. megismerte, bérleménnyel kapcsolatos információkat
beszerezte, ellenőrizte és nem hagyatkozott kizárólag a Bérbeadó állításaira, annak állapotát
ismeri, a bérleti szerződés ismeretében kerül sor, azzal kapcsolatban sem most, sem a jövőben
sem a Magyar Állammal, sem az Országos Kórházi Főigazgatósággal, sem a Kórházzal
szemben semmilyen igényt, követelést nem támaszt.


– A pályázó egyszerű másolatban csatolja ajánlatában a dokumentumokat, igazolásokat,
nyilatkozatokat, akkor minden egyes dokumentumon fel kell tüntetni, hogy az eredetivel
mindenben megegyező másolat.


III./ A hasznosítás ideje alatt végezhető tevékenység:
A pályázó által végzett tevékenységnek igazodni kell a Kórház alaptevékenységéhez,
kizárólag a betegellátással összefüggő célú, a betegellátáshoz kapcsolódó tevékenység
gyakorlására kerülhet sor, azaz gyógyászathoz és a szociális ellátáshoz kapcsolódó igazgatási,
oktatási, kereskedelmi, szolgáltató tevékenység végezhető. A pályázónak a pályázatában, a
hasznosítás ideje alatt végzett tevékenységet részletesen be kell mutatnia, melynek ki kell
terjedni arra is, hogy a végzett tevékenység miért és hogyan igazodik a Kórház
alaptevékenységéhez, azaz a betegellátással összefüggő cél miként valósul meg.
Szeszes ital, illetve egyéb a Kórházi betegellátással nem összeegyeztethető, összeférhetetlen
termékek forgalmazása nem engedélyezett.


A pályázónak a tevékenysége gyakorlásához szükséges és az előírt valamennyi engedéllyel
(hatósági) rendelkezni kell a szerződés megkötéséig.
A pályázó a bérleti jogviszony ideje alatt – a bérleti díj fizetése ellenére is – köteles a
bérleményt a pályázati hirdetményben foglaltaknak megfelelően folyamatosan üzemeltetni,
annak rendeltetésszerű használata érdekében a termékekkel való folyamatos feltöltését,
valamint egyéb személyek részére az elérhető használatát biztosítani.


A Bérlő a kereskedelmi tevékenységét, szolgáltatását saját kockázatára, felelősségére és
hasznára végzi. A felek megállapítják erre való tekintettel, hogy a Bérlő alappal nem
hivatkozhat például a piaci kereslet esetleges túlbecsülésére, a bérleti díj összegének a
túlértékelésére, vagy bármilyen egyéb olyan okra (kivéve vis maior), mely a Bérlő nem
rentábilis működése okán, a Bérlő szerződésszerű kötelezettségei alól a Bérlőt mentesítené.


IV./ Egyéb feltétel:


1./ A műszaki adottságok, valamint a részletes feltételek megismerése érdekében a Bajai
Szent Rókus Kórház helyszín bejárás lehetőségét 2024. július 30-i és 2024. július 31-i
napokon 11.00 órakor biztosítja. A helyszín bejáráson a megjelenés nem kötelező, a pályázat
a helyszínbejáráson való részvétel nélkül is benyújtható. Amennyiben a Pályázó nem vesz
részt a helyszínbejáráson, úgy a későbbiek folyamán nem róható fel, nem reklamálhat a
Bérbeadónak, hogy nem ismerte meg műszaki adottságokat, a hely sajátosságait.
A helyszínbejárás előtti találkozás helye: az Bajai Szent Rókus Kórház Főporta (Rókus u. 10.)


Egyéb feltételek:
– A pályázónak az ajánlatában teljes bizonyító erejű okiratban nyilatkoznia kell, hogy a
pályázatban, szerződésben előírt feltételeket elfogadja, a teljesítését vállalja.


– A pályázónak – amennyiben részt vesz a helyszínbejáráson – ajánlatában teljes bizonyító
erejű okiratban nyilatkozni kell, hogy a helyszínbejárás alkalmával a bérlemény valamennyi
adottságát, a pályázat feltételeit, részletesen megismerte, kérdéseire választ kapott.


2./ A bérlemény bérleti díja minimálisan megajánlott 150.000,- Ft/hó összeg. A pályázók
ettől az összegtől tehetnek magasabb ajánlatot. A pályázat nyertese az a pályázó lesz, aki a
legmagasabb összeget (bérleti díjat) ajánlja. Amennyiben a pályázók azonos összeget
ajánlanak meg, akkor versenytárgyalásra kerül sor.


A nyertes pályázónak a megajánlott bérleti díjat, valamint a használata során felmerülő
rezsi (víz, villany, gáz, stb.) költséget köteles fizetni. A rezsi költségek megfizetése akként
történik, földgáz szolgáltatásra vonatkozóan a nyertes Ajánlattevőnek külön megállapodást
kell kötnie az illetékes szolgáltatóval és a szolgáltató által kiállított számlákat a szolgáltató
által előírt fizetési határidőben a szolgáltatók felé köteles megfizeti. A víz és a villany díjait,
költségeit a kórház továbbszámlázza (közvetített szolgáltatás) piaci áron a nyertes
Ajánlattevő részére, melyet a nyertes ajánlattevő köteles befizetni a kórház pénztárába vagy a
kórház számlájára átutalni.


Egyéb feltételek:
– A pályázónak nyilatkoznia kell a pályázatában, hogy elfogadja a minimális (induló) bérleti
díjat, illetve elfogadja a licitlépcső összeg mértékét (amennyiben sor kerül rá).


A Bérbeadó a pályázati hirdetményben, valamint a szerződésben foglalt Bérlő kötelezettség
biztosítására, három havi a nyertes pályázó által megajánlott vagy a licitálás
eredményeképpen megajánlott bérleti díjnak megfelelő pénzösszeg óvadékként történő
megfizetését írja elő. A nyertes bérlő köteles az óvadék összegét a szerződéskötéssel
egyidejűleg a kórház pénztárába befizetni, vagy a kórház számlájára átutalni. Az óvadék
összege a szerződés befejeztével a Bérlő szerződésszerű teljesítése esetén visszajár. A Bérlő
kamat igényt nem támaszthat.
A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a három havi bérleti díjnak
megfelelő óvadék összege rendelkezésére áll és a kórház pénztárában befizeti, vagy a kórház
számlájára átutalja.


V./ 1./A pályázónak az ajánlatában teljes bizonyító erejű okiratban nyilatkoznia kell, hogy a
pályázatban előírt feltételeket, szerződéstervezetet elfogadja, a teljesítését vállalja.
3./Tevékenység megkezdésének feltétele, hogy a pályázó hiteles módon igazolja, hogy a
pályázó a tevékenység gyakorlásához szükséges és előírt valamennyi engedéllyel rendelkezik.


VI./ A pályázat benyújtásának módja, ideje, elbírálása.


1./ A pályázónak az ajánlatát írásban, a szükséges csatolandó igazolásokkal, nyilatkozattal
együtt, két példányban, lezárt borítékban kell benyújtania a Bajai Szent Rókus Kórház
Igazgatás épület főigazgatói titkárságára (6500 Baja, Rókus u. 10. ). Az ajánlat minden oldalát
a képviseletre jogosult személy aláírásával el kell látni. A borítékon fel kell tüntetni a
„Helyiség bérleti ajánlat” jeligét. Bővebb felvilágosítást Stétz Péter disztribúciós koordinátor
nyújt személyesen időpont egyeztetést követően a Bajai Szent Rókus Kórház Diagnosztika
épület, vagy telefonon a 06 79/ 422-233/1140 telefonszámon.
Az ajánlatokat oldalszámozással kell ellátni. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és
oldalanként egyesével növekedjen. Elegendő a szöveget, számokat, vagy képet tartalmazó
oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak)
nem kell, de lehet számozni.
Az ajánlatban lévő, minden oldalt, minden dokumentumot (nyilatkozatot, igazolást) minden
lap alján alá kell írnia cégszerűen az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy
olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos
felhatalmazást kaptak.
Amennyiben a meghatalmazott jár el, ír alá az ajánlattevő képviseletében, úgy a
meghatalmazást csatolnia kell a pályázatban.


Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak
végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is
kézjeggyel kell ellátni.


2./ A pályázat benyújtásának határideje 2024. augusztus 6. 12.00 óra.


3./ A pályázatok elbírálása:
A pályázatokat a Bajai Szent Rókus Kórház, az ajánlattételi határidő leteltét követő 10
munkanapon belül bírálja el, melynek eredményéről a pályázókat írásban értesíti. Az elbírálás
során az ajánlatkérő 5 munkanap hiánypótlási lehetőséget biztosít. A hiánypótlási idő nem
számít az elbírálási időbe.
Felhívjuk az pályázók figyelmét, hogy a hiánypótlási idő nem nyújtható, így az ajánlatkérő
nem veszi figyelembe hogy az esetleges igazolások megszerzésére a hatósági ügyintézés
meghaladja az 5 napot, azaz a szükséges igazolások megszerzésére a pályázat benyújtásáig
van mód.


Az ajánlatot formai és tartalmi szempontból mindenben megfelelő módon kell benyújtani, a
formai és tartalmai szempontból hiányos ajánlatok az érvénytelenség következményeit vonják
maguk után.


Az ajánlat kizáró okok szempontjából nem felel meg – és így a pályázó ajánlata kizárásra
kerül – amennyiben a pályázó a létesítését, működését, valamint, hogy nem áll kizáró okok
hatálya alatt nem igazolja.


A kizáró ok szempontjából megfelelt pályázó ajánlata érvénytelen, amennyiben a hasznosítás
ideje alatt végzendő tevékenység bemutatása nem történik meg, illetőleg a bemutatás nem
biztosítja a betegellátáshoz igazodó jellegét, (pl. alkohol tartalmú készítmények forgalmazása)
illetőleg tevékenység végzésére bármely ok miatt nem jogosult. Ennek megítélése az
ajánlatból történik.
A tevékenység betegellátással összefüggő cél jellegűségének elbírálása tekintetében a Bajai
Szent Rókus Kórház kizárólagos jogot tart fenn.


A Bajai Szent Rókus Kórház fenntartja azon jogát, hogy – amennyiben úgy ítéli meg, hogy a
pályázó/k/ tevékenysége nem kellően igazodik a Kórházi betegellátáshoz, vagy kizáró ok áll
fenn, igazolás, nyilatkozat nincs, nem megfelelő az ajánlatot /kat/ kizárja, érvénytelennek
tekinti.


A formai szempontból, a kizáró okok szempontjából, a betegellátással összefüggő cél
jellegűség, valamint az egyéb feltétel szempontjából megfelelt pályázatok elbírálást követően,
a megfelelt pályázók közül a legmagasabb összegű bérleti díjat ajánló pályázó nyeri el a
bérleti jogot, illetve amennyiben azonos összegű bérleti díjat ajánlanak meg a pályázók, akkor
azon pályázók közül, aki a versenytárgyaláson a legmagasabb összegű bérleti díj megfizetését
vállalja. A licitlépcső összege 5.000,- Ft
A licitlépcső összege a bérleti díjhoz kerül hozzáadásra.
A megfelelt pályázók a pályázatuk elbírálásáról szóló értesítésben amennyiben szükséges,
akkor a versenytárgyalás idejéről és helyéről is tájékoztatást kapnak az értesítésben.


1 ajánlat esetén az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a pályázati kiírást eredménytelenné
nyilvánítsa, illetve a szerződést nem köti meg a pályázóval.


A nyertes pályázóval a bérleti szerződés megkötésére, a pályázat elbírálása vagy amennyiben
szükséges a versenytárgyalás eredményének kihirdetése után kerül sor.


Amennyiben több pályázó van az ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy a nyertes pályázó
visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel szerződést köthet.


Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a pályázat benyújtásának időpontját, licitálás
időpontját, eredményhirdetés időpontját, valamint a szerződéskötés időpontját
megváltoztathatja, módosíthatja.


A bérleti szerződés kezdő napja, a szerződés aláírásának napja. A szerződés a szerződésben
nevesített eseteken kívül megszűnik akkor is, ha az OKFŐ (Országos Kórházi
Főigazgatóság), mint tulajdonos a bérlemény hasznosítása kérdésében másképpen dönt.
A nyertes pályázó legkésőbb a szerződés megkötését követő 5 napon belül jogosult a
bérlemény birtokbavételére, és a birtokbavételtől számított 15 napon belül köteles a
tevékenységét rendeltetésszerű használatra alkalmasan megkezdeni és a vásárlók számára az
üzemelést biztosítani. A bérleti díj fizetési kötelezettség a birtokbavétel napjától kezdődik.
Töredék hónap esetén a havi bérleti díj fizetési kötelezettség igazodik arányosan a töredék
napok számához.
A bérleti szerződés a bérleti szerződés kezdőnapjától számított 2 éves időtartamra szó. A felek
a szerződést 2 éves időtartamra kötik, amennyiben a kórház tulajdonosi jogait gyakorló
OKFŐ (Országos Kórházi Főigazgatóság) döntése vagy jogszabály rendelkezése alapján a
szerződés megszüntetését kezdeményezi, úgy a vállalkozónak címzett tájékoztatás
megküldésével, az abban foglaltak szerinti időben minden további feltételek nélkül
megszűnik. A szerződés megszűnése esetén semminemű igénnyel, perrel vagy más
követeléssel a Magyar Állammal, tulajdonosi jogkör gyakorlójával, a kórházzal szemben nem
élhet. A birtokbavétel illetve bérleti díj fizetési kötelezettség a szerződés aláírását követő
naptól kezdődik. Amennyiben ez munkaszüneti nap, akkor az azt követő első munkanapon.


A Bérlő a feladat ellátás megkezdéséig hitelesen igazolni köteles, hogy a kapcsolattartóként
megjelölt személy, valamint a feladatot konkrétan ellátó személyekre (érintettek) nézve közölt
személyes adatok (pl. név, elérhetőség, stb.) esetében jogosult az adatok Bérbeadó részére
történő továbbítására, továbbá, hogy Bérbeadó jogosulttá válik az így közölt adatok
kezelésére a szerződéses jogviszonyból esetlegesen származó jogi igények érvényesítésének
jogszabályban meghatározott határidejéig, valamint, hogy az érintettek a Bérbeadó
adatkezelési, adatvédelmi tájékoztató dokumentumát a kapcsolattartás miatti adatkezelés
érdekében megkapták.


Bérbeadó a jelen bérleti szerződés aláírásával igazolja, hogy jogosult a kapcsolattartóként
megjelölt személyre nézve közölt személyes adatok (pl. név, elérhetőség stb.) Bérlő részére
történő a szerződésben szerepeltetett móddal továbbításra, igazolja továbbá, hogy Bérlő
jogosulttá válik az így közölt adatok kezelésére a szerződéses jogviszonyból esetlegesen
származó jogi igények érvényesítésének jogszabályban meghatározott határidejéig.


A pályázat során felmerülő költségek a pályázót terhelik.


A kizárt, formai és tartalmi szempontból érvénytelenített, illetőleg a pályázaton nem nyert
pályázó, vagy a pályázati eljárás egyéb okból érvénytelen, az OKFŐ által nem kerül
jóváhagyásra, valamint a bérleti szerződés megkötésének bármely ok miatti elmaradása esetén
a nyertes pályázó költségtérítésre igényt nem támaszthat.
Bajai Szent Rókus Kórház

 

Bérleti szerződés
Amely létrejött egyrészről
Bajai Szent Rókus Kórház (6500. Baja Rókus u. 10.) Képviseli: Dr. Tóth Gábor PhD
főigazgató, mint bérbeadó – a továbbiakban: Bérbeadó -,
másrészről
……………………. (……………………., adószám: ………….. cg. ……………..) képviseli:
…………………., mint bérlő – a továbbiakban: Bérlő között alulírott helyen és időpontban a
következő feltételekkel.

Preambulum

Szerződő felek megállapítják, hogy közöttük a Magyar Állam tulajdonában, az Országos Kórházi
Főigazgatóság (továbbiakban OKFŐ) tulajdonosi joggyakorlásában álló, a Kórház, mint állami
költségvetési szerv vagyonkezelésében levő az ingatlan-nyilvántartásban Baja belterület, 3509
helyrajzi szám alatt foglalt, természetben a 6500 Baja, Rókus utca 10. szám alatt elhelyezkedő,
egészségügyi intézmény, kórházként nyilvántartott ingatlan bejáratánál elhelyezkedő 42,9 m2
alapterületű üzlethelyiség tekintetében, valamint a 6500 Baja, Rókus u. 10. szám és a Pokorny u.
sarkán, a Kórház területén elhelyezkedő mintegy 14 m2, nem lakás céljára szolgáló építményre 2
éves időtartamra vonatkozóan bérleti szerződés jött létre. Ennek érdekébe lebonyolított pályázati
eljárás nyertese, a Bérlő, mint a legkedvezőbb ajánlatevő.
A felek egybehangzó kívánalma és akarata, hogy a szerződés időtartama alatt, a bérleti
jogviszony, a pályázati felhívásban meghatározottnak mindenben megfelelően valósuljon meg,
melynek során a bérbeadót a szerződés szerinti megfelelő bérleti díj illeti meg, a bérlő pedig a
szerződés keretein belül a bérleményt megfelelően hasznosíthatja.
A fentiek alapján – figyelemmel a pályázati felhívás előírásaira, dokumentumaira a felek az
alábbi szerződést kötik meg:

1./ Bérbeadó vagyonkezelésében van, az OKFŐ fenntartásában levő, az ingatlan-nyilvántartásban
a 3509 hrsz alatt foglalt, a valóságban 6500 Baja Rókus u. 10. szám alatt elhelyezkedő,
egészségügyi intézmény, Kórházként nyilvántartott belterületi ingatlan.

2./ Bérbeadó az 1./ pontban részletesen meghatározott ingatlanból, a Kórház Rókus utcai
bejáratánál elhelyezkedő, a bejáratától balra, a kórházi intézmény területétől elhatárolva, attól
kívülről megközelíthetően, 42,9 m2 ingatlanrészt, nem lakás céljára szolgáló helyiségét és a
Rókus u. 10. szám és a Pokorny u. sarkán, a Kórház területén elhelyezkedő mintegy 14 m2, nem
lakás céljára szolgáló építményt, továbbiakban bérleményt a jelen szerződéssel, kizárólag a jelen
szerződésben meghatározott tevékenység folytatására, határozott időtartamra bérbe adja, a
Bérlő pedig azt megtekintett, ismert állapotban bérbe veszi. Bérbeadó jelen szerződés aláírásával
illetve külön nyilatkozatban is, hozzájárul hogy bérlő a bérleményt telephelyként a cégbíróságnál
bejegyeztesse.

3.) A bérlemény bérleti díját a Szerződő Felek – figyelemmel a versenytárgyaláson ajánlott
legmagasabb összegre havi ……………,- Ft-ban, azaz százötven ezer forintban állapítják meg,
mely a rezsi költségeket nem tartalmazza. A bérleti díjat a Bérlő havonta előre esedékesen,
minden tárgy hónap legkésőbb 15. napjáig bezáróan, átutalással kötelese megfizetni a Bérbeadó
Magyar Államkincstárnál vezetett 10025004-00324144-00000000 számú számlaszámára. Első havi
bérleti díj megfizetésének határideje 2024…………………. napja.

4./ A Felek megállapodnak abban, hogy a bérleti jogviszony létrejöttétől kezdődően a Bérlő viseli
a bérlemény közüzemi (pl. gáz, víz, villany), valamint egyéb szolgáltatók (pl. telefon) díjait
illetve költségeit, azaz a rezsi költségeket. A rezsi költségek megfizetése akként történik, földgáz
szolgáltatásra vonatkozóan a Bérlőnek külön megállapodást kell kötnie az illetékes szolgáltatóval
és a szolgáltató által kiállított számlákat a szolgáltató által előírt fizetési határidőben a
szolgáltatók felé köteles megfizeti. A víz és a villany díjait, költségeit a kórház továbbszámlázza
piaci áron a Bérlő részére, melyet a bérlő köteles befizetni a kórház pénztárába vagy a kórház
számlájára.
A Bérbeadó a Bérlő számára telefon mellékállomás használatot biztosít. Ezek költségeit a Bérlő
viseli a Bérbeadó által kiállított számla alapján.

A rágcsálóirtás a Kórház teljes területén –beleértve a jelen bérleményt is–, a Bérbeadó feladata.

5./ A szerződő felek a jelen bérleti szerződést határozott időre kötik, melynek kezdő napja 2024.
………………… napja. A bérleti szerződés megszűnésének napja 2026………………. napja.
Amennyiben a kórház tulajdonosi jogait gyakorló OKFŐ döntése vagy jogszabály rendelkezése
alapján a szerződés megszüntetését kezdeményezi, úgy a vállalkozónak címzett tájékoztatás
megküldésével, az abban foglaltak szerinti időben minden további feltételek nélkül megszűnik.

6/ Külön birtokbaadási cselekményre nincs szükség, mert a helyiség már birtokban van. A Bérlő
a szerződés fennállása alatt kizárólag a nyertes pályázatban részletezett tevékenység, azaz
……………………………………………………………… céljára használni. A bérlő jogosult a
bérleményt az e pontban meghatározott kereskedelmi tevékenység folytatása érdekében, az ahhoz
szükséges felszerelési tárgyakkal berendezni.
A Bérbeadó hozzájárul ahhoz, hogy a Bérlő méretvételi tevékenységet a kórház, illetve a
szakrendelő „kezelő”, illetve „gipszelő” helyiségeiben is végezhesse csak előre egyeztetett
időpontban és csak mozgásukban jelentősen korlátozott személyek esetében oly módon, hogy
tevékenységével a kórház dolgozóinak betegellátó munkáját ne zavarja.

Bérlő jogosult önmagát, (a céget,) és tevékenységi körét a Bérbeadóval egyeztetten a kórház,
területén az erre kijelölt helyen (pl. faliújság) hirdetni. (reklámtábla, matrica, plakát stb.)

A Felek rögzítik, hogy a bérlemény valamint annak minden alkotórésze, tartozéka egyébként a
rendeltetésszerű használatra alkalmas.

7./ Bérlő a bérleményt albérletbe nem adhatja. A bérlemény használatát másnak át nem adhatja,
használatát másnak nem biztosíthatja. A Bérlő a bérleményben átalakítást korszerűsítést felújítást
csak a Bérbeadóval kötött külön megállapodás alapján és a Bérbeadó kifejezett engedélyével
végezhet.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a bérleti jogviszony megszűnését követően Bérlő
jogosult mindazon berendezés és felszerelési tárgyakat elvinni melyek nem képezik a bérlemény
elválaszthatatlan alkotórészét és tartozékát és a bérlemény állag sérelme nélkül elvihető. Ilyennek
tekintik felek különösen a klímaberendezést, riasztóberendezést stb.

8./ A Felek rögzítik, hogy a bérlemény valamint annak minden alkotórésze, tartozéka egyébként a
rendeltetésszerű használatra alkalmas.
9./ A Bérlő köteles saját költségére gondoskodni
a.) a helyiséghez tartozó üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, védő(elő-)tető, ernyős
szerkezet, biztonsági berendezések karbantartásáról;
b.) a helyiségben folytatott tevékenység körében felmerülő felújításról, pótlásról, illetőleg
cseréről;
c.) az épület olyan központi berendezéseinek karbantartásáról, szükség szerint felújításáról,
cseréjéről, amelyeket a bérlő kizárólagosan használ, illetőleg tart üzemben;
d.) az épület, továbbá a közös használatra szolgáló helyiségek és területek tisztántartásáról,
megvilágításáról, továbbá a bérlő tevékenységével összefüggő szemét, hulladék elszállításáról.
e.) elektromos, gáz, vízvezetéknek és érintésvédelmi rendszerének a bérleményben levő
fogyasztásmérőtől, illetőleg a biztosító táblától kezdődő szakaszán keletkezett hibák javításáról,
szükség szerinti cseréjéről, a kapcsolók és csatlakozó aljak karbantartásáról, szükség szerinti
javításáról, cseréjéről.
A Bérlő köteles helytállni az épületben, a berendezéseiben, felszerelésiben a bérleményben saját
maga vagy tevékenységével összefüggésbe harmadik személy magatartása folytán keletkezett
hibák kijavítására illetőleg az okozott kár megtérítésére.

10./ A bérbeadó köteles saját költségére gondoskodni:
a, az épület karbantartásáról,
b) az épület azon központi berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról, amelyet nem a bérlő
használ kizárólagosan;
c) a közös használatra szolgáló helyiségek állagában, továbbá e helyiségek berendezéseiben
keletkezett hibák megszüntetéséről.

11./ Bérlő köteles a bérleményt rendeltetésszerűen használni, annak állagát megóvni, ideértve a
bérlemény alkotórészeit, tartozékait, felszereléseit, az épület központi berendezéseit és a közös
használatra szolgáló helyiségeket is. Bérlő az épület olyan hibáiért, amelyek rendeltetésszerű
használat mellett jelentkeznek (pl. csőtörés, beázás, falak repedése stb,), nem tartozik
felelősséggel.

12./ A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Bérbeadó a jogosult a jelen szerződést
felmondani amennyiben:
a.) Bérlő a bérleti díjat a fizetésre megállapított időpontig nem fizeti meg;
b) Bérlő a szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges kötelezettségeiket nem
teljesíti, különösen a 4./,7./ pontban foglalt bérlői kötelezettségeket;
c) a Bérlő a Bérbeadóval illetve a Bérbeadó tevékenységére figyelemmel a betegellátás során
érintett személyekkel szemben botrányos, tűrhetetlen magatartást tanúsít;
d) a Bérlő saját maga vagy tevékenységével összefüggésbe harmadik személy a bérleményt, a
közös használatra szolgáló helyiséget, területet, a bérlemény alkotórészeit, tartozékait,
berendezéseit rongálják vagy a rendeltetésükkel ellentétesen használják;
e)ha a Bérlő a bérleményt hozzájárulás nélkül, a jelen szerződésben foglaltaktól eltérően
használja, hasznosítja,
f)) ha a Bérlő a bérleményt hozzájárulás nélkül, vagy az abban foglaltaktól eltérően albérletbe
adja,
g) Bérlő a Bérbeadó karbantartásával, stb kapcsolatos munkák elvégzését akadályozza.

13.1./ Ha a Bérlő a bérfizetésre megállapított időpontig a bérleti díjat nem fizeti meg, a Bérbeadó
köteles a Bérlőt — a következményekre figyelmeztetéssel — a teljesítésre írásban felszólítani. Ha
a Bérlő a felszólításnak nyolc napon belül nem tesz eleget, a Bérbeadó további nyolc napon belül
írásban felmondással élhet.
13.2./Ha a Bérlő a szerződésben vállalt, vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges kötelezettségét
a Bérbeadó által írásban megjelölt határidőben nem teljesíti, a bérbeadó a határidőt követő tizenöt
napon belül írásban felmondással élhet.
13.3./ Ha a Bérlő vagy tevékenységével összefüggésbe harmadik személy magatartása szolgál a
felmondás alapjául, a Bérbeadó köteles a Bérlőt — a következményekre figyelmeztetéssel — a
magatartás megszüntetésére vagy megismétlésétől való tartózkodásra a tudomására jutástól
számított nyolc napon belül írásban felszólítani. A felmondást az alapjául szolgáló magatartás
folytatásától vagy megismétlésétől számított nyolc napon belül írásban kell közölni.
13.4./ A felmondást nem kell előzetes felszólításnak megelőznie, ha a kifogásolt magatartás olyan
súlyos, hogy a bérbeadótól a szerződés fenntartását nem lehet elvárni. A felmondást a tudomásra
jutástól számított nyolc napon belül írásban kell közölni.
13.5./ A felmondás a 12.1./ és 12.2./ pontjainak esetében az elmulasztott határnapot követő
hónap, a 12.3./ és 12.4./ pontjainak esetében a hónap utolsó napjára szólhat. A felmondási idő
nem lehet rövidebb tizenöt napnál.

14./ A jelen szerződés és egyben a Bérlő bérleti joga 11./ pontjában felsoroltakon túl – a
határozott időre köttetett jellege miatt – a szerződésben meghatározott idő elteltével szűnik meg.

15./ A bérleti jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén, a Bérlő köteles a bérleményt,
a bérlemény alkotórészeit, tartozékait a rendeltetésszerű használatra alkalmasan, az eredeti
állapotnak megfelelően, kifogástalanul kitakarítva, kifestve, kiürített tiszta állapotban, minden
további feltétel nélkül a Bérbeadónak visszaadni.
Továbbá a Bérlő köteles a rendeltetésszerű használat körét meghaladóan a bérleményben a Bérlő,
vagy tevékenységével összefüggésbe harmadik személy hibájából bekövetkező mindennemű kárt,
meghibásodást megtéríteni, vagy a Bérbeadó választása szerint kijavítani. A bérleti jogviszony
bármely okból történő megszűnése esetén a Bérlő más helyiség biztosításra nem támaszthat
igényt a Bérbeadó felé. A bérlemény Bérbeadó részére történő birtokba adását, a szerződés
felmondásának el nem fogadása, illetve a szerződés megszűnésének esetén sem tagadhatja meg a
Bérlő, és azt nem is hátráltathatja.
A Bérlő a szerződés lejártát követően a közműszolgáltató felé köteles lemondani a szolgáltatást.

16./ A Bérlő köteles a jelen szerződés tárgyát képező ingatlant a jó gazda gondosságával
használni, kezelni, az ingatlant megóvni, az ingatlanban általa vagy tevékenységével
összefüggésbe harmadik személy által keletkezett valamennyi károsodást helyreállítani.

17./ Bérbeadó szavatol azért, hogy a bérlet tárgya rendeltetésszerű használatra alkalmas,
úgyszintén azért is, hogy harmadik személynek nincs olyan joga a bérlet tárgyán, amely a Bérlőt
a használatban korlátozná, vagy akadályozná.

18./ A Bérbeadó jogosult minden hónapban a bérleményt valamint annak alkotórészeit,
tartozékait ellenőrizni.

19./ Szerző felek a Bérlő részére előbérleti jogot alapítanak, melyet Bérlő az alábbiak szerint
gyakorolhat.

20./ Bérbe adó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen bérleti jogviszony időtartama alatt, a
Kórház területén a bérlővel azonos tevékenységet folytató más vállalkozó működését nem
engedélyezi.

21./ A hasznosítási jogviszony lejáratát követően, amennyiben a Bérlő a haszonba adott területet
jogcím nélkül továbbra is birtokában tartja, a Bérlő a Bérbeadónak időarányosan legalább a
korábbi díj kétszeres összegének megfelelő díjat köteles fizetni.

22./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jogvita esetén alávetik magukat értékhatártól
függően a Bajai Járásbíróság illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességének.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a 2013. évi V. törvény az irányadó.
A jelen szerződés mellékletét képezi a pályázati felhívás, a bérlő pályázati anyaga.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jogvita esetén, a Pp-ben meghatározott értékhatártól
függően alávetik magukat a Bajai Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos
illetékességének.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a 2013. évi V. törvény és az egyéb
vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. A jelen szerződés mellékletét képezi a
pályázati felhívás anyaga. A jelen szerződést Szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag elolvasás és értelmezés után írták alá.

Baja, 2024…………..…..
___________________________ ____________________________
Bérbeadó Bérlő
Előttünk, mint tanúk előtt:
1./Név_________________________ 2./Név____________________________
Lakhely_________________________ Lakhely__________________________
Szigszám:________________________ Szigszám:_________________________

Nagy sikerrel zárult a 100 nap az egészségedért program

Posted on: július 5th, 2024 by Vargáné Kisbácskai Anita No Comments

Országosan több ezer, intézményünkből 130 egészségügyi dolgozó (26/5 fős csapat) mozdult és tett az egészségesebb életmód érdekében                                                    

Március 15-én startolt és 100 napon át tartott a Magyar Kórházszövetség által megálmodott és megszervezett Országos Kórházi Egészségkihívás Program.

Az egyedülálló, egész országra kiterjedő program célja volt, hogy felhívja a kórházi dolgozók egészségének fontosságára a figyelmet, és aktivitásaival ösztönözze őket a kis változásokkal járó egészséges életmódra. A program emellett kiemelt figyelmet fordított a környezettudatosságra, valamint a táplálkozás, fizikai aktivitás, mentális egészség területekre is. Nem titkolt cél volt továbbá, hogy az egészségügyben dolgozók pozitív élő példával járuljanak hozzá a lakosság egészség edukációjához.

„Rengeteg kihívással nézünk szembe nap mint nap a magyar kórházakban, ezek közül kiemelkedik az egészségügyi dolgozók magas mentális és fizikai egészségkockázata. Márpedig egészséges gyógyítók nélkül nem lehetséges a gyógyítás. Ezért is állt élére a Magyar Kórházszövetség az Országos Egészségkihívás szakmai megvalósításának – ennél fontosabb üzenetünk nem is lehetne Semmelweis-napon!” hangsúlyozta Dr. Velkey György János, a Magyar Kórházszövetség elnöke a díjátadót követően.

 „A feladatok összeállításánál fontos szempont volt, hogy jelentős munkaterhek mellett is teljesíthetőek legyenek, illetve a különböző korosztályba tartozó, eltérő kórházi munkát végző dolgozók adottságait/lehetőségeit is figyelembe vegyük. Szemléletformáló, közösségépítő, valamint a dolgozói jóllétet támogató kihívásokat terveztünk” – részletezte a programot Dr. Rákosy-Vokó Zsuzsa, a Bethesda Gyermekkórház prevenciós igazgatója, a program szakmai vezetője.

A kórházi dolgozók 5 fős csapatokban jelentkezhettek a programra, amelyben egyéni és csapat szinten kaptak egy-egy téma mentén felépített, heti rendszerességgel teljesítendő, az egészségüket támogató kihívásokat, feladatokat. Ezen kívül a regisztrációkor 7 témakörben meghirdetett állandó kihívásokban is részt vehettek.

Összesen 23 millió percnyi mozgás, 3270 résztvevő, 195 ezer megmászott lépcsőfok és 590 ezer liter elfogyasztott víz – csupán néhány adat a Magyar Kórházszövetség által szervezett 100 nap az egészségedért! Országos Kórházi Egészségkihívás Program eredményéből.

A kihívásban 71 intézményből 654 csapat 3270 kórházi dolgozóval vett részt. A regisztrált adatok alapján a kórházi dolgozók összesen 15 486 036 percet töltöttek mérsékelt-közepes intenzitású sporttevékenységgel, és 7 472 278 percnyi magas intenzitású sporttevékenységet végeztek. Egyéni kihívásként 2260 fő választotta a vízivást, 1112 fő a lépcsőzést, 745 fő a kerékpározást és 1987 fő a gyaloglást. 140 fő pedig azt vállalta, leszokik a dohányzásról, közülük 9-en valóban végleg fel is hagytak a káros szokásukkal.  

Az egészségkihívás végén 10 csapat 50 kórházi dolgozója vehette át a legjobbaknak járó elismeréseket 2024. június 28-án a Belügyminisztériumban tartott Semmelweis-napon.

Örömünkre szolgál, hogy az intézményünk 26 résztvevő csapatából a traumatológiai osztály egyik 5 fős csapata bekerült az országos 10 legjobb, legaktívabban teljesítők közé!

A győztes csapatok:

 1. Kék madár (Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház)
 2. Radium Girls (Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház)
 3. Majd holnap! (Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet)
 4. FüredRe-HAB (Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház)
 5. Trombocicák (Ceglédi Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet)
 6. Mentavitál (Debreceni Egyetem Klinikai Központ)
 7. VAC tyúkok (Bajai Szent Rókus Kórház)
 8. 60-i krónikuSHOCK (Hatvani Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet)
 9. Pontgyilkosok (Balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet)
 10. Hatvani Csoda Csapat (Hatvani Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet)

A győztes csapatok díjazását támogatta a PHOENIX Pharma Zrt.

Nagyszerű kezdeményezésnek tartjuk és örömmel támogattuk a Magyar Kórházszövetség Egészségkihívás programját. A PHOENIX Pharma a hazai gyógyszerellátási rendszer meghatározó szereplőjeként felelősséget érez nemcsak a betegellátás fejlesztése, hanem a mentális és fizikai egészség megőrzésének támogatásában is. A program támogatásával szeretnénk elismerésünket és köszönetünket kifejezni a kórházi dolgozók áldozatos munkájáért” – tette hozzá Kaló Tamás, a PHOENIX Pharma Zrt. vezérigazgatója.

A programban részt vevő kollégáknak és az országos versenybe helyezést elért traumatológiai osztály „VAC tyúkok” csapatának:

Farkasné Dragity Kriszta

Horváth Henrietta

Mészáros Nóra

Török Anett

Bártfai Luca

ezúton is GRATULÁLUNK!

EGÉSZSÉGNAPOT TARTUNK KÓRHÁZBAN

Posted on: május 24th, 2024 by Vargáné Kisbácskai Anita No Comments

Egészségnap a Bajai Szent Rókus Kórházban Időpont: 2024. május 27. 9:00-14:00

Május 27-én, hétfőn 9-14 óráig színes programokkal teli egészségnapot rendezünk a Bajai Szent Rókus Kórház az intézmény dolgozói, valamint a térség lakossága számára. A Kórházi Egészségfejlesztési Program részeként megvalósuló egészségnap keretében az intézmény több helyszínén zajlanak majd az események. A programra érkezők tanácsadással egybekötött egészségügyi méréseken, reformétel-kóstolón, mandala-kiállításon és az ahhoz kapcsolódó közönségszavazáson, különböző mozgásprogramokon, táncbemutatón, mozgáskoordinációs ügyességi játékokon és egészségügyi témájú előadásokon is részt vehetnek majd. Ez utóbbiak keretében intézményünk munkatársai ismertetik a sürgősségi betegellátással és a Járóbeteg Irányítási Rendszerrel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, információkat, érdekességeket. A rendezvényen bemutatkozik továbbá a Gondosóra program is.

A Bajai Szent Rókus Kórház vezetősége elkötelezett az intézmény dolgozóinak és a térségi lakosok egészségvédelme mellett, így örömmel csatlakozott 2023 év végén a Magyar Kórházszövetség (MKSZ) által meghirdetett KÓRHÁZI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM-hoz.

A komplex egészségfejlesztési programot 2023 novemberében indította útjára az MKSZ a Belügyminisztérium Egészségügyért Felelős Államtitkársága támogatásával és a Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság (MEMT) szakmai partnerségében. A program célja a kórházak egészségfejlesztési profiljának kialakítása és/vagy bővítése, amivel hozzájárulnak az egészségügyi dolgozók és tágabb értelemben a lakosság egészségtudatosságának növeléséhez, a betegségek megelőzéséhez.

A program fókuszában az egészségügyi dolgozók állnak. A gyakran mentálisan és fizikálisan is megterhelő gyógyító, betegápoló tevékenység mellett, amit munkatársaink nap mint nap végeznek, fontos feladatunknak tartjuk, hogy segítsük őket egészségük megőrzésében, a munka utáni rekreációban.

Éppen ezért a Kórházi Egészségfejlesztési Program hangsúlyos elemei közt szerepel az egészségügyi intézményekben a hatékony, könnyen tervezhető munkahelyi egészségfejlesztés, a magyar kórházak egészséges színtérré való alakítása, valamint a lakossági egészség-edukáció. A programok az Egészségfejlesztési Iroda együttműködésével valósulnak meg.

Egészségnap időpontok

VÁLTOZIK A BAJAI GYÓGYSZERTÁRAK ÜGYELETI RENDJE

Posted on: április 16th, 2024 by Vargáné Kisbácskai Anita No Comments
Értesítjük Önöket, hogy 2024.05.01-től megváltozik a bajai gyógyszertárak ügyeleti rendje, mely az intézményünkben működő Sugovica Gyógyszertárat is érinti.
➡️ Új ügyeleti idők:
– hétfőtől-péntekig: 19.00 órától – 22.30 óráig
– szombaton és pihenőnapon: 13.00 órától – 22.30 óráig
– vasárnap és munkaszüneti napon: 8.00 órától – 22.30 óráig
➡️ Az ügyeletet biztosító gyógyszertárak:
Az ügyeleti szolgálatot az alább felsorolt gyógyszertárak napi váltásban látják el, az aktuális napi ügyeleti gyógyszertár neve és elérhetősége minden gyógyszertárnál kihelyezésre kerül!
1. Manna Patika Gyógyszertár – 6500 Baja, Czirfusz F. utca 31.
2. Kamilla Gyógyszertár – 6500 Baja, Kaszás utca 15. 1. ajtó
3. Városkapu Gyógyszertár – 6500 Baja, Déri sétány 4/A.
4. Pingvin Patika – 6500 Baja, Vörösmarty utca 6.
5. Forrás Patika Gyógyszertár – 6500 Baja, Lőkert sor 1/L
6. Szent István Gyógyszertár – 6500 Baja, Dózsa György utca 197.
7. BENU Gyógyszertár Baja Korona – 6500 Baja, Tóth Kálmán tér 2.
8. Sugovica Gyógyszertár – 6500 Baja, Rókus utca 10.
9. Aranykereszt Gyógyszertár – 6500 Baja, Szabadság utca 28.
10. Kehely Gyógyszertár – 6500 Baja, Ybl Miklós sétány 6.

Maszkviselési kötelezettség eltörlése

Posted on: április 2nd, 2024 by Vargáné Kisbácskai Anita No Comments

Kedves Lakosok!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy tekintettel a légúti surveillance kedvező adataira intézményünkben 2024. ÁPRILIS 02-TŐL A VÉDŐMASZK VISELÉSE NEM KÖTELEZŐ.
Az osztályvezetők az osztályuk vonatkozásában saját hatáskörrel dönthetnek a további maszkhasználatról.

2024 április másodikától maszk viselése nem kötelező a kórház területén

 

Szent-Györgyi Albert Orvosi Díjra jelölték kórházunk neurológusát

Posted on: február 16th, 2024 by Vargáné Kisbácskai Anita No Comments

Az idei évben intézményünk munkatársát, dr. Vígh Péter neurológus főorvost is jelölték a Szent-Györgyi Albert Orvosi Díjra. A 2024-es elismerésre szóló jelölési időszak 2023 szeptemberében indult el. Február 19-én, hétfőn indul a pályázat második szakasza, amelynek során a lakosság a jelölt orvosokra adhat le szavazatokat. Az online szavazás március 19-ig tart.

 

Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj

A Szent-Györgyi Albert Orvosi Díjat a Goodwill Pharma az Egészségért Közhasznú Alapítvány hozta létre 2017-ben, Szent-Györgyi Albert kiemelkedő munkássága előtti tisztelet jegyében. Az elismerés célja, hogy a díjat minden évben – munkájuk elismeréseként – olyan orvosok kapják, akiket a szakmai zsűri és a páciensek is érdemesnek tartanak arra.

A neves, Nobel-díjas orvos, tudós az orvostudomány ikonikus alakja: egyénisége, tudása, komplex szemlélete követendő példaként szolgálhat valamennyiünk számára. Éppen ezért a díjat létrehozó Goodwill Pharma kiemelten fontosnak tartja, hogy a professzor életműve és példaértékű gondolkodásmódja minél szélesebb körben ismertté váljon, ezáltal inspirálva mind a szakma képviselőit, mind a lakosságot. Egyúttal célkitűzés az is, hogy a pályázat révén felhívják a figyelmet az orvosok által végzett áldozatos, kitartó munkájára, és megteremtse a társadalmi elismerés lehetőségét.

Az alapítvány összesen 9 díjat oszt ki: ebből 7 közönségdíjat, amely a lakossági szavazatok alapján dől el, valamint egy Életmű- és egy Különdíjat. A Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj közönségdíjai esetében a páciensek mondhatnak köszönetet az orvosok áldozatos munkájáért, míg a Különdíj és az Életmű Díj esetében szakmai szempontok alapján, a zsűri döntésének megfelelően történik az elismerés.

A díj elnyerésében Ön is támogathatja intézményünk munkatársát, dr. Vígh Péter főorvost. A szavazat a www.szentgyorgyialbertorvosidíj.hu weboldalon adható le, fontos, hogy a szavazáshoz e-mail-címre van szükség. A szavazat leadásához a weboldalon az “ORVOS KERESÉSE*” mezőben dr. Vígh Péter nevére kell rákeresni. Ezt követően a szavazatot a kapott e-mailben leírtak szerint meg kell erősíteni.

Az eredményhirdetésre és a Díjátadó Gálára 2024. április 18-án, Budapesten kerül sor.

A Szent Györgyi Albert Orvosi Díj pályázatról, jelölésről, szavazásról valamint a szavazás állásáról bővebben tájékozódhatnak a http://szentgyorgyialbertorvosidij.hu/ weboldalon.

Megtiszteltetés a díjra való jelölés is, melyhez ezúton is gratulálunk főorvos úrnak!

15. / 2023. (XII. 22.) számú FŐIGAZGATÓI UTASÍTÁS

Posted on: december 22nd, 2023 by Pausch Róbert No Comments

15. / 2023. (XII. 22.) számú

FŐIGAZGATÓI UTASÍTÁS

 védőmaszk viselés a Bajai Szent Rókus Kórház területén és COVID-19 fertőzésre gyanús tüneteket mutató betegeknél követendő eljárás tárgyában

Tekintettel az akut légúti megbetegedések emelkedő számára, valamennyi dolgozó és beteg egészségének védelme érdekében az alábbiak betartását rendelem el:

– A Kórházba érkező betegek és látogatók az intézmény épületein belül viseljenek orrot és szájat eltakaró maszkot. A maszkviselési kötelezettség 6 éven aluli gyermekre nem vonatkozik.

– A fekvőbeteg, amennyiben állapota engedi, a kórterem elhagyásakor viseljen sebészi orr-szájmaszkot. A kórteremben a maszk használata nem szükséges.

– Az egészségügyi dolgozók a betegellátás során kötelesek sebészi orr-szájmaszkot viselni. (A kizárólag dolgozók által használt helyiségekre a maszkviselési kötelezettség nem vonatkozik.)

COVID-19 fertőzésre gyanús tüneteket mutató betegeknél (mind a kórházi felvételnél, mind a hospitalizáció során) SARS-CoV-2 Ag gyorsteszt végzése szükséges.

Jelen főigazgatói utasítás 2023. december 23.-án lép hatályba, és visszavonásig érvényes.

Baja, 2023. 12.22.

Dr. Tóth Gábor PhD

főigazgató

Évzáró karácsonyi ünnepséget tartottunk

Posted on: december 21st, 2023 by Vargáné Kisbácskai Anita No Comments

Az idei évben december 20-án, szerda délután tartottuk hagyományos ünnepi évzáró rendezvényünket a Bajai Szent Rókus Kórház ebédlőjében. Az eseményen Dr. Tóth Gábor, az intézmény főigazgatója értékelte a 2023-as évet, összefoglalta a kórház életét érintő legfontosabb történéseket, valamint elismeréseket adott át a kiemelkedő szakmai tevékenységet folytató munkatársak számára. Az évzáró összejövetel ünnepi hangulatát zenei előadások teremtették meg.

 

Az ünnepségen – az intézmény meghívását elfogadva – részt vett és az intézmény munkatársaival ünnepelt Vedelek Norbert, a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés alelnöke; Nyirati Klára, Baja Megyei Jogú város meghívott polgármestere képviseletében Hajdú Miklós alpolgármester; Dr. Szenoradszki Endre, a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatal vezetője; Dr. Szilágyiné Dr. Szinger Ibolya, az Eötvös József Főiskola rektora; Dr. Bíró Tibor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karának dékánja; valamint Horváth Róbert alezredes, a bajai rendőrkapitányság vezetője is. Zsigó Róbert, Baja és térsége országgyűlési képviselőjének ünnepi jókívánságait Dr. Tóth Gábor főigazgató tolmácsolta a résztvevők számára.

„Nehéz év volt az idei. Talán már sokan meg is feledkeztek róla, hogy az év eleje még a járvány jegyében telt.” – kezdte meg évértékelő összefoglalóját Dr. Tóth Gábor főigazgató.

Az intézmény vezetője kiemelte: számára is meglepő, de az idei évben még nagyobb teljesítményt mutathat fel a kórház, mint 2019-ben, a járványt megelőző évben. Elmondta: a 2023-as évben az esemény időpontjáig a Bajai Szent Rókus Kórházban közel 456 ezer főt részesítettek járóbeteg-ellátásban, nagyságrendileg 14 ezer főt láttak el fekvőbeteg-ellátás keretében, és csaknem 4 ezer műtéti beavatkozásra is sor került az intézményben.

„Mindez bizonyítja, hogy megérdemeljük a tavalyi évben megkapott vármegyei kórház minősítést, amely a kórház és a térségi betegellátás jövőjét is megalapozza.” – hangsúlyozta a főigazgató az intézmény egészségügyi ellátórendszerben betöltött kiemelt szerepét, majd hozzátette: „… ahogy mondani szoktam: a Bajai Szent Rókus Kórház volt, van és lesz”, utalva arra, hogy a térség lakossága a jövőben is folyamatosan, bátran és bizalommal fordulhat az intézményhez, ahol arra törekednek, hogy a betegek a lehető legmagasabb szintű ellátásban részesülhessenek.

Dr. Tóth Gábor kiemelte, hogy az elért eredményeket nem érhették volna el az intézményben dolgozók áldozatos munkája nélkül, amiért hálával és köszönettel tartozunk az év minden napján.

Ezt követően a főigazgató beszámolt a 2023-as évben megvalósult fejlesztésekről is. Felidézte: „idén megújult a gasztroenterológiai részleg és magas minőségű SPEKT-készülék segíti a gyors és pontos izotóp diagnosztikát. Az érsekség országos viszonylatban is kiemelkedő, szuper inkubátort adományozott a gyerekosztálynak. Országos, központi eszközbeszerzésekből is számos terápiás eszközzel, így betegágyakkal, gyermek defibrillátorral, antidekubitus matracokkal, műtőasztallal, fizioterápiás eszközökkel gyarapodott az intézmény. A kórház javára emellett egy karácsonyi koncert és a Richter Egészségváros rendezvény révén is jelentős összeg folyt be”.

A tudományos munka kapcsán kiemelte: a kórház együttműködési megállapodást kötött a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karával, míg a pszichiátria (harmadikként) kiérdemelte a Családbarát osztály címet. A kórház munkatársai is elismerésben részesültek: városi BAJA VÁROSÉRT kitüntetést kapott dr. Szarka Ildikó, míg állami MINISZTERI ELISMERŐ OKLEVELET érdemelt ki dr. Hal Viktor. „Az elismerések jól mutatják, hogy milyen magas színvonalú munka folyik intézményünk fala között” – mondta a kitüntetések kapcsán Dr. Tóth Gábor.

Az intézményvezetői összefoglalót a Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola ünnepi műsora követte, melynek különös ragyogást adott, hogy a kórházhoz szorosan kapcsolódó előadók léptek fel.

Zongorán játszott Szimon Dániel, az intézmény traumatológus főorvosnőjének fia, Élő Ildikó, a központi gyógyszertár szakasszisztense, valamint Nyíri Karolina a kórház urológus és gasztroenterológus orvos házaspárjának kislánya.

Pálmai Anna, az intézmény klinikai szakpszichológus és fül-orr gégészeti asszisztens házaspárjának kislánya fuvolán játszott.

Legfiatalabb előadóként hegedült Lógó-Molnár Lea, az izotóp labor koordinátor munkatársának kislánya.

Ezúton is köszönjük az emlékezetes ünnepi műsort a művészeti iskola pedagógusainak, Kunosné Dankó Ilona zongoratanárnak, valamint Horváth Katalin, Dr. Kosóczki Tamás, Ari-Bencsi Anikó,  Szabó Hangya Tamara felkészítő tanároknak.

Az előadásokat követően a hagyományok szerint Dr. Tóth Gábor főigazgató az ünnepség keretében emléklapot adott át az intézmény munkatársainak a kórházért és a kórházban végzett áldozatos, kitartó és magas színvonalú munkáért, illetve bejelentette az előlépéseket: Dr. Szegény Krisztina 2023. december 15-től a főorvosi cím jogosultja lett, míg Dr. Keresztes Tamás 2023. december 15-től adjunktusi címet kapott.

Kiemelkedő munkájáért elismerésben részesült:

 • Károly Éva Phd, a Csecsemő- és Gyermekgyógyászati részleg korábbi vezetője,
 • Küttel Péter, a Szülészet-Nőgyógyászati részleg főorvosa,
 • Weiner József belgyógyász főorvos,
 • Makk László tüdőgyógyász,
 • Lehoczki János, a kórházhigiéné munkatársa,
 • Gulyás Miklós gépkocsivezető,
 • Kecskés István villanyszerelő, a műszak- és háttérszolgáltatás terület munkatársa,
 • Steiner János műszerész.

Az eseményen posztumusz díjban részesült Dr. Ivók Csaba, a Szülészet-Nőgyógyászat egykori főorvosa, az elismerésről szóló emléklapot a felesége vette át.

Az ünnepség lezárásaként a főigazgató meghitt, békés karácsonyi ünnepet és jó pihenést kívánva megköszönte az elmúlt év kiemelkedő munkáját, egyben arra kérte az intézmény munkatársait: az új is őrizzék meg azt a lelkesedést, tettrekészséget, tempót és teljesítményt, amiről 2023-ban már tanúbizonyságot tettek.

A Bajai Szent Rókus Kórház vezetősége nevében is áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog, sikerekben és egészségben gazdag új évet kívánunk valamennyi betegünknek és az intézmény valamennyi dolgozójának!